Nytt!
Njut av ett riktigt fint tjäderspel signerat Bo Silwer:
"Alla vi som besöker tjäderspel har oftast förhoppningar om att få se ett fantastiskt spel med många tuppar och hönor.
Men jag har lärt mig efter många besök på ett flertal spelplatser
att det blir sällan som man tänkt sig.
Den här filmen visar ett spel som man skulle vilja se vid varje besök.
Den här natten och morgonen föll allt på plats.
Vindstilla för bra ljudupptagning, alla fyra tupparna på samma
begränsade område på myren, många hönor på plats,
ett intensivt spel med fart och fläkt och ett rejält slagsmål
för att visa vem som har huvudrollen på spelplatsen.
Det här var en spelmorgonen som kommer att stanna kvar
länge i mitt minne.
Jag har haft många spelplatser men en efter en har dött då de avverkats eller gallrats hårt.
Den här spelplatsen, Bergmyren, har jag känt till ca 10 år och man får hoppas att den lever kvar många år framåt."

********************************************************************


Noteringar de senaste åren:
Katastofår för tjädern 2015
Varför baktalar SOF tjädern? Öppet brev till Sveriges Ornitologiska Förening
Anmärkningsvärda uttalanden om tjädern. Brev ställt till Anders Wirdheim
*******
"Tjädern ur ett fornnordiskt perspektiv"
"Något om tjäderns predatorer."
*******
"Vindkraften utarmar lokala tjäderpopulationer."
Komplettering. Frågor och svar kring vindkraft och tjäder.
*******
"Onyanserat om tjädern i svensk fågeltaxering" (pdf)
Även publicerad i Vår Fågelvärld 3/2011
*************
Skogsforskare förkastar kalhyggesbruket:
Skogsskötsel och bevarande av biologisk mångfald

************
Tjäderns livsmiljöers egenskaper i nordboreala Finland
- studie syftar till att kartlägga alternativa skogsbruksmetoder

************

Myrens och sumpskogens fauna
*************
Ett inslag i
NATURMORGON
Själva inslaget kommer enligt uppgift strax efter kl 07.00
och kan förstås avlyssnas i efterhand på webben.
*************
Lyssna gärna på det avslöjande
radioprogrammet Kaliber i P1 från den 1 maj 2011

*************
"Tjädern har en särställning i den finländska kulturen, den är en symbol för Levande Skogar.
Tyvärr, framtiden för denna magnifika fågel är långt ifrån säkrad. " Saija Sirkiä. Helsingfors Universitet, December 2010
*************

Referat från
Holmens Skogs
tjäderseminarium i Norrköping den 21 oktober 2009 
 
Länk till
Skydda Skogen


**************************
Förnekelse av
problem – mörkläggning
av forskning

(Läs det senaste
om Maria Hörnell Willebrand här)

Journalister älskar det som avviker medan det normala är ointressant. 
I en särskild klass står opponenter i
forskningsvärlden.
Har vederbörande en imponerande titel är det en fördel, likaså om opponenten är verbal och skicklig i att manipulera
sin omgivning.
I natur- och miljövårdsdebatten
har det alltid funnits
opponenter som förnekat problemen, och de har sällan saknat uppbackning
från de som har handfasta ekonomiska intressen att förneka problem. 
Vi ska här ta upp
ett exempel:
Ripforskaren
Maria Hörnell Willebrand
framstår alltid som försvarare för skogsbruksintresset, och jaktintresset, därför lyfts hon alltid fram ...
Läs mer!

*****************************

***************

Professor Ingemar Hjorts samlade forskningsrapporter om tjädern finns registrerade hos registratorn och ordföranden i kommittén.
Under fältinventeringsperioden mars, april, maj och juni hålls kansliet stängt.
Därefter finns oftast personal tillgänglig till och från.


Boken som alla
tjäderintresserade bör läsa!
Här finns allt
som du vill veta om
Sveriges största skogsfågel - urtidsdraken och skogen själ.

Den är slutsåld men kan lånas på biblioteket.


Skriet från vildmarken -
en överraskande
upplevelse 2013


********************
Ny rapport om tjädern 2013

”Tjädern, leken och landskapet” är titeln på en rapport som bl a handlar om tjäderns biologi, ekologi, inventeringsmetodik, hot och framtidsutsikter.
Den bygger på vetenskapliga fakta och presenterar ny forskning som tidigare varit okänd i skogshönsens liv. Den innehåller bilder från tjäderns liv som tidigare aldrig varit publicerade - eller ens kända, än mindre avbildade.Rapporten är skriven av några av Sveriges främsta skogsmän, Göran Rönning och Bengt Oldhammer, vars miljöengagemang i över 40 år varit knutet till skogen och dess biologiska mångfald. Deras långa personliga erfarenheter av tjädern och de skogsbiologiska sammanhangen bygger på fältbiologiska studier grundad på ett genuint naturintresse grundlagt i ungdomsårens fältbiologiska rörelse. I denna rörelse var devisen: Håll stövlarna leriga!
Konkret innebär detta att kunskapen är inhämtad från naturens egen faktabank - från skogen.

Rapporten kan till självkostnadspris beställas från natur- och miljösamordnare
Pia Söderström, Samhällsutvecklingsförvaltningen,  Rättviks kommun, som också ombesörjt tryckningen av rapporten
ISBN 978-91-981106-0-9
Den kan också laddas ned från nätet

Klicka på någon av bilderna nedan för att komma till recension av "Minns du tjädern".

Intressant rapport som bl a behandlar följande:

Tjädrar och ungskog

Under projektets första år inventerades främst de skogar där vi bedömde att sannolikheten var som störst att hitta nya lekplatser, dvs områden med så sammanhängande skogstäcke som möjligt i kombination med äldre skog. I takt med att projektet fortskred övergick inventeringen till att även täcka områden med kraftig påverkan av hyggesbruk och resultatet har då blivit en i princip heltäckande inventering av skogarna i de tre kommunerna. Detta inkluderar alltså både lämpliga och olämpliga tjäderbiotoper. Resultatet visar att nya lekplatser hittades i början av projektet när de ur tjädersynpunkt ”bästa ” skogarna inventerades och under projektets sista år, när fokus låg på ungskogar och andra till synes olämpliga tjäderbiotoper, hittades ingen ny lekplats alls. Projektets slutsats är att det finns ett starkt samband mellan tjäderlekplatser och äldre skog med framför allt obrutet skogstäcke. I områden med för mycket ungskogar och hyggen hittas inga lekplatser.

Kan hämtas som pdf-fil här.


 Boken kan beställas från BOKUS eller VOTUM

**********************************************

Tjäderns framtida möjligheter i Färnebofjärdens nationalpark

Löpnummer:
 2016:19
ISBN/ISSN-nr:
 0284:5954
Publicerad:
 2016
Sidantal:
 55
Tidigare inventeringar har visat att antalet tjädrar, minskar i Färnebofjärdens nationalpark. Denna rapport är en uppföljning av tidigare inventeringar, där orsakerna till minskningen analyseras och besvaras. Den huvudsakliga orsaken till minskningen är att tjädern missgynnats av de skogliga förändringarna i kombination med hur omlandet skogsbrukas. 

Rapporten är gjord av Göran Rönning och Bengt Oldhammer. 


Inventeringen/rapporten (pdf)

*******************************************************
De här boken är rykande färsk och är helt unik med sitt innehåll av många nya rön.
Läs mer i en artikel skriven av Kent Olsson på Dalarnas Tidningar.

Boken kan beställas från
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
Priset är 100:- + porto 39:-
*********************Så här är tjädrarnas sociala struktur uppbyggt på lekplatsen

Genom omfattade vetenskapliga fältstudier med bl.a. radiotelemetri har tjäderforskarna Ingemar Hjorth, Harto Lindén, m. fl. redovisat hur tjädrarna är organiserade på lekplatsen och i det närmaste omgivande landskapet. Cirklarna i diagrammet med viss radie från lekplatsens mittpunkt, är framtagna genom vetenskapliga mätmetoder och mångåriga forskningsresultat.
1. Kärnområdet: Lekplatsen ligger mitt i kärnområdet som sträcker sig 500 meter ut från spelplatsens centrum. Arealen uppgår till cirka 80 hektar och är av största betydelse för tjäderspelet.

2. Ytterområdet: Området som tjädrarna samlas på inför spelet sträcker sig minst 500 meter från kärnområdets ytterkant, alltså en kilometer från lekplatsens centrum. Arealen i hela detta område uppgår till cirka 300 hektar. Här tillbringar tupparna merparten av sin tid under spelperioden. Denna yta är vad tjädrarna behöver för att kunna genomföra sitt spel med ett framgångsrikt resultat.
Inom en radie av 1,5 km från centrum på lekplatsen har varje tupp en "tårtbit" där de tillbringar större delen av sina liv under året. Arealen på hela detta upptagningsområde för alla tupparna som besöker lekplatsen är minst 700 hektar.
Det viktigaste habitatet för en bra lekplats är gammal skog. Det gäller såväl kärnområdet som ytterområdet / upptagningsområdet. Det är ingen tillfällighet att tjädrarna föredrar vissa platser framför andra. Varje djurart har bestämda krav på sin livsmiljö som styrs av genetiska betingelser.

Sammanfattning
För tjädern är den övergripande egenskapen på landskapsnivå stoleken på bestånden av gammal skog. Ju högre gammelskogskvaliteter denna areal har desto fler tjädrar finns i skogen och på lekplatserna. Om ett område långsiktigt skall kunna hysa en intakt tjäderlek med många tuppar behöver skogsbeståndet vara minst 300 hektar. Om denna yta krymper eller försämras genom avverkningar så förstörs gradvis enskilda tuppars vistelseområden (tårtbitar) och till sist upphör den lokala stammen
(Per Angelstam, skogshönsforskare )


Hur låter tjädern?
Klicka här eller på loggan längst upp till vänster.

Uppdaterad 2021-01-07
© Tjäderobservatörerna