Tjädern en paraplyart

Under de senaste 10 åren har kunskapen om tjäderns biotopnyttjande också resulterat i forskningsresultat,
som visar att tjädern är en bra signalart som indikerar att även andra krävande arter finns i tjäderns habitat.

I Dalarna har vi exempelvis kunnat konstatera att den rödlistade och hotade tretåiga hackspetten ofta förekommer och häckar i samma biotoper där tjäderns lekplatser förekommer.

I publikationen FAKTA-Skog nr 7, 2003 sammanfattas aktuell forskning av Angelstam och Mikusinski,
"Paralyarter och landskapsanalys med GIS- stöd underlättar planering för artbevarande i skogen".
 • ett skogslandskap innehåller många olika skogstyper som alla hyser en speciell fauna och flora.
 • en svit av paraplyarter behövs, paraplyarter är arealkrävande indikatorarter vars förekomst innebär att också andra arter finns i en viss skogsmiljö.
 • arter med landskapsekologiska krav som stjärtmes, vitryggig hackspett, tretåig hackspett och tjäder.
 • vi menar att fåglar och insekter därför måste börja användas som komplement till de arter utan landskapsekologiska krav som nu används som indikatorer vid inventering och bedömning av nyckelbiotoper och naturvärden.  

   

I rapporten Hur mycket skog kräver mångfalden? En svensk bristanalys, WWF 2001 Angelstam och Mikusinski

 • kraven kan gälla biotopkvalitet, biotopens totala areal och olika störningsprocesser.
 • klarar man att skydda denna krävande art har man ett "skyddande paraply" för andra arter som behöver samma livsmiljö.
 • någon eller några välstuderande paraplyarter för varje livsmiljö ökar förutsättningarna att bevara mångfalden i skogslandskapet.
   

I rapporten, Naturvårdsbiologisk forskning, Naturvårdsverket 2005 konstaterar man även att
Tjädern är korrelerad med en känslig fågelfauna.

Även G. Segelbacher, vid Max Planck Institute for Ornithology. Molekylär ekologi 2003 anser att Tjädern Tetrauo urgallus är nära förbunden med äldre stadier av barr-dominerande skogar och anser tjädern vara en viktig paraply art.
---
Timo Pakkala, Jani Pellikka & Harto Lindén, Institutionen för tillämpad biologi, Helsingfors universitet samt finska Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Helsingfors, Finland:

 • Tjädern, Tetra urogallus, är en bra kandidat för en paraplyart i taigaskogar. Tjädern är allmänt accepterad som en art som allvarligt lider av fragmenteringen av skogslandskapet och habitatförlust.
 • Den gamla skogens fågelarter tretåig hackspett, Pecoides tridactylus, sparvuggla, Glaucidium passerinum och mindre flugsnappare Ficedula parva var rikligare inom 300 meter och 1000 meters radie än hos jämförbara icketjäderlekplatser. På större ytor, 100x100 km, analyserades djurlivets utveckling i Finland med hjälp av det s k triangelsystemet. Då påvisades att tätheten på tjäder nära sammanfaller med ett viltrikedomsindex som nära sammanfaller med en viltrikedomsindex som beskriver tätheten av 15 andra skogslevande däggdjur och fåglar med olika krav på livsmiljö.