FSC - miljömärkning i skogsbruket och

De facto verkligheten i skogen

      

 

Under denna rubrik kommer du att få löpande information om de systematiska och grova överträdelser som markägarna begår mot gällande FSC-regler och mot gällande miljöbalk och dagens tandlösa skogsvårdslagar.
Vad gäller privata skogsägare kommer vi att lägga ut deras namn och adress på vår hemsida.

 

Vi uppmanar alla som läser vår hemsida att till oss rapportera in överträdelser som kan innebära skador mot tjäderns lekplatser innebärande brott mot EU:s fågeldirektiv.

 

Exempel på historiska överträdelser i sen tid:
 

 • Bergvik Skog AB/Stora Enso skog, avverkningsanmälan av tjäderlekplats inom Ludvika kommun

  Dalarnas län den 2009-10-19, trots kännedom om densamma.
   

 • Bergvik Skog/StoraEnso skog, avverkningsanmälan av tjäderlekplats inom Borlänge kommun, Dalarnas län den 2009-10-19, tidigare avsatt som Nyckelbiotop av bolaget. Trots kännedom om densamma.
  Stora Enso avser att spräcka sönder nyckelbiotopen i två delar, och kalhugga de delar som har mest med grov barrskog. Efter omfattande protester från Naturskyddsföreningen, Föreningen Skydda Skogen, Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna, m fl ser sig bolaget nödvändigt att dra tillbaka avverkningsanmälan tillfälligt(?). Den 16 mars 2010 anmäls Bergvik Skog till certifieringsföretaget. Bakom anmälan ligger Svenska Naturskyddsföreningen som anser att brott mot miljöcertifieringsreglerna har begåtts.

   

 • StoraEnso skog avverkade känd tjäderlekplats i Norra Ny socken, Värmland vintern 2010.
  Trots att StoraEnso kände till tjäderlekplatsen sedan flera år. Skogen är nu avverkad i omedelbar anslutning till spelets centrum, samt ett flertal gammetallar har avverkats.
  Stora Enso byggde även en skogsbilväg rakt in i området, och avverkade en del av spelcentrum.
   

 • Mellanskog   avverkar/gallrar  i ett naturreservat med tjäderlek Gagnefs kommun, Dalarnas län,2009.  Syftet med reservatet är att skydda områdets sammanhängande skogar med bland annat gammelskogar och sumpskogar samt bäckar, myrar och gamla slåttermyrar från negativ exploatering.

  Länsstyrelsen åtalsanmäler Mellanskog 15 maj 2009 till Polisen i Dalarna. Förundersökning pågår hos Riksenheten för Miljö och Arbetsmiljömål och är enligt Åklagare ett Områdesskyddsbrott enligt Miljöbalken 29 Kap 2 §


   

 • Sveaskog avverkade en känd gammal tjäderspelplats vid Gaskelouktliden Storuman, vintern 2010.
  Spelplatsen heter till och med ”Tjädervinbäcken ”och finns utmärkt på kartan, med tydliga blå bokstäver, med just namnet Tjädervinbäcken. Det aktuella namnet betyder exakt just vad det är, nämligen en tjäderspelplats., som borde få den ansvariga avverkningsledaren inom Sveaskog att reagera,. Både Sveaskog som ansvarig tillsynsmyndighet Skogsstyrelsen i Storuman.
  Blev informerade för tre år sedan om exakt läge med noggrann kartkoordinat med GPS för den aktuella tjäderlekplatsen. Idag domineras området av tjäderfientliga miljöer, i form av kvadratkilometer stora arealer av ödelagd skog, i form av kalhyggen och plantageodlingar.
   

 • Bergvik Skog/Korsnäs AB anmäler en känd tjäderspelplats för avverkning den 2010-06-07 På Solleröskogen, Mora kommun, Dalarna. Spelplatsen var en av Dalarnas största kända tjäderlekplatser som under 1970 –talet, hade över 20- spelande tuppar. Några år senare kalhöggs omkringliggande gammelskogar, med resultat att antalet tuppar drastiskt minskade på leken. Men lekplatsens centrala delar på 20 hektar sparades enligt överenskommelse med markägaren Kornsnäs AB, Spelplatsen finns även med i Jägmästare Torolf Winqvist rapport ”100 tjäderspelplatser ” från SLU Skogsvetenskapliga fakulteten Garpenberg 1983.
  Den sista kvarvarande gammelskogen på trakten över huvud taget vill nu Bergvik Skog/ Korsnäs AB avverka, men genom inventering av ideella naturvårdare som konstaterade att lekplatsen är en klar nyckelbiotop, drogs avverkningsanmälan tillbaka tillfälligt ?
   

 • SCA – bolaget lovade 1995 tillsammans med ornitologen Mats-Åke Bergström vid ett besök till den största och mest välfungerande tjäderlekplatsen i Norrbotten, som den erfarne ornitologen och tjäderobservatören känt till. Att sparas vid framtida avverkningar. SCA-tjänstemannen snitslade omsorgsfullt hela lekplatsen, och lovade att inga ingrepp skulle ske där de närmaste 30 åren.
  Två år senare, 22 april 1997, hårdgallrades lekplatsen och dess närmaste omgivning (tjädrarnas upptagningsområde) mitt i tjädrarnas speltid. MatsÅke Bergström slog larm direkt till SCA högre chefer, som stoppade avverkningen omedelbart, men skadan var ju redan skedd. Ingreppet fick förödande effekt på den lekplatsen, och idag när hindret för fortsatt avverkning eliminerats har ännu mer av tjädrarnas livsrum försvunnit. Den lekplatsen, likt många andra genom åren, finns bara kvar i minnet.
   

 • Tjäderskogen i Finnträsk Norrbotten är en följetong i svek och brutna löften av skogsbolaget SCA. Den striden, om att försöka rädda ett av de sista värdefulla biologiskt unika skogsområdena i Norrbottens län, går att läsa mer om i Sveriges Ornitologiska Förenings tidning ” Vår Fågelvärld nr 4, 2001. De ansvariga inom SCA, Per Simonsson, Christer Berglund, Patrik Isaksson må särskilt nämnas.
   

 • SCA har dessutom – under många år skapat lågfjälls-liknande stubbåkrar från Nybyn/Holmträsk uppströms Alterälven, förbi Backträsk, Altergård och vidare mot Pålträsk. I dessa söndertrasade skogsmarker har ingenting sparats av tjäderlekplatser eller rovfågelboplatser eller sällsynta växtlokaler. Detta har dokumenterats av
  MatsÅke Bergström, med flera. ( MatsÅke är konstnär, med över 40 års erfarenhet av tjäderstudier, och är den som har illustrerat Ingemar Hjorths bok ” Tjädern , en skogsfågel”, är också ledamot i Tjäderobservatörerna).