Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna

Vilka är vi? Vad gör vi? Vad vill vi?

Gruppen strävar efter att vara en sammanhållande länk mellan
alla dem som vill bevara tjäderns traditionella spelplatser som
hotas av skadliga vindkraftexploateringar och kalhuggningar.
Våra erfarenheter och kunskaper är vår styrka.


Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna utgör Sveriges främsta tjäderexperter.
De flesta med 50-års erfarenhet och tusentals studietimmar i fält av tjädern i skogslandskapet.
Styrkan i Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna är att vi främst grundar våra kunskaper på långvariga fältstudier.
Vi är traditionella empiriker som grundar analyser och slutsatser på det som vi faktiskt kan iaktta.

Som exempel på sådana studier kan vi nämna metoder som kräver 70-timmars oavbruten vistelse i gömslen utan att någon gång lämna dessa ens för en kort stund.
Den här långvariga och diskreta närvaron på spelplatsen ger möjlighet till studier av moment i tjäderns beteende som är mycket lättstörda, en del tidigare inte kända.
Få är beredda att underkasta sig sådana umbäranden. Vårnätter kan vara kalla, ibland ner till minus 15 grader.
(Och hur löser man det sanitära? Jo, det blir till att leva på näringsdryck i 70 timmar!)

 

Frågan om Art- och habitatdirektivet

Tjädern har ett starkt skydd i EU:s regelverk genom art- och habitatdirektivet. Det medför krav på långtgående hänsyn vid exploatering för skogsbruk och vindkraftutbyggnad.
 Sverige är dock sådana verksamheter så starkt prioriterade att implementeringen av detta direktiv under många år förhalats av politiker och myndigheter under trycket från främst de areella näringarna.
För närvarande (år 2016) pågår ett arbete inom Naturvårdsverk och Skogsstyrelse för att finna praktiska regler för tillämpningen av art- och habitatdirektivets krav i Sverige.
Tyvärr är inte tjäderns miljökrav utgångspunkten i den kraftmätning som kännetecknar denna arbetsprocess.
Snarare handlar det om att främst tillfredsställa skogsnäringens och vindkraftindustrins krav på minimal begränsning i sin exploatering av tjäderns livsmiljöer.
Tjäderkommitten Tjäderobservatörerna för tjäderns talan i den saken.
Tyvärr har några akademiska fågelforskare utan några djupare kunskaper om tjäderns miljökrav, av skogsnäringen upphöjts till auktoriteter om tjädern
och dess förhållande till skogsbruk, vindkraft och annan kraftigt förstörande exploatering.
Tjäderkommitten Tjäderobservatörerna för också i den striden tjäderns talan utifrån såväl gedigna teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter om tjädern och dess livsmiljöer.