Hotet - det schabloniserade kalhyggesskogsbruket...
C


Sargad mark.
Foto: Mats-Åke Bergström i maj 2007 i Kopparnäs, strax norr om Piteå
År 2008 slår 10 ledande svenska skogsforskare larm:

Sverige missar miljömålet i skogen!

I publikationen "Missade mål - tio forskare om utmaningar i skogen" utgiven av Världsnaturfonden WWF, slår sex professorer och forskningsledare vid Universitet och
ArtDatabanken fast att det är kris för den biologiska mångfalden i skogen.

Den visar också att dagens skogsbruk och andra åtgärder inte kommer att räcka för att uppnå de centrala miljömålen för svensk skogs- och miljöpolitik.
Några citat från nämnda rapport:

  • Någon ytterligare expansion av skogsbruket är inte möjlig om vi vill nå miljömålen, i synnerhet inte om det innebär att man tar ytterligare arealer i anspråk. Tvärtom måste skogsbruket retirera. (Oskar Kindvall, Docent i ekologi, miljöanalytiker vid ArtDatabanken . Forskar på storskalig populationsdynamik, spridningsbiologi och modeller för sårbarhetsanalyser).
     
  • Det är ett problem att man slutavverkar allt yngre skog. Ju längre man pressar ner slutavverkningsåldern, desto färre livsrum blir det i skogslandskapet. När man som nu ger sig ut på marginalmarkerna - sumpskogar, naturskogsrester, kantzoner och liknande - äventyrar man möjligheterna att nå miljömålen. (Bengt Ehnström, Entomolog, f d forskningsledare vid ArtDatabanken).
     
  • Mängden tillgänglig skog i dagområdet runt leken är en av flera faktorer som påverkar hur många tuppar som spelar på en lek. På 1950 - talet var merparten av skogen runt lekcentrum äldre skog som nyttjades av tupparna på dagtid. På 1990 - talet hade stora delar av den arealen runt lekcentrum avverkats, och består numera av kalhyggen och ungskogar. Detta resulterar i att antalet tuppar dramatiskt minskar på leken.