Hotet - det schabloniserade kalhyggesskogsbruket...
A

 

 

Grova körskador på hygge vid Örnmossen, augusti 2009. Notera personen på bilden.
Foto: Olli Manninen
"De största farhågorna gäller dock inte förändringarna på de enskilda ståndorterna utan snarare den uniformering och biologiska utarmning som kan bli en följd av att vissa åtgärder tillämpas på stora arealer och systematiskt över hela landskapet utan hänsynstagande till de skillnader i topografi, bonitet och beståndsålder som nu ger omväxling i landskapet och är nödvändig för att många växter och djur i längden skall kunna klara sig. Omväxlingen betyder också mycket för vår egen upplevelse av skogslandskapet."


"Gör man en samlad bedömning, finner man att det kapitalfodrande mekaniserade skogsbruket för med sig en organisation av skogsbruket som snarare liknar militära operationer än den biologiska behandling som tidigare bedrevs. Istället för att skogsmän väl förtrogna med de lokala förhållandena stämplar enstaka träd och instruerar planterarna, så lägger man ut stora behandlingsenheter på flygkartor. Många djur och även växter är beroende av en omväxlande natur. Djuren behöver ofta olika biotoper under olika tider av dagen eller året. Växterna behöver tillflyktsorter där de kan överleva en kalhyggesperiod. Det schematiska i ett mekaniserat storskogsbruk är en större fara än varje enskild åtgärd för sig. Här har man tyvärr i Sverige kommit långt i schablonmässighet."

"I framtiden måste man i Skandinavien och på andra håll anpassa skogsbruksåtgärderna bättre till naturen. För närvarande är det ofta tekniken som försöker tvinga in naturen i schabloner. Här måste jag ge kritikerna av tillväxtekonomin rätt. Både industriländerna och utvecklingsländerna begär ofta mer av sina naturresurser än dessa kan prestera varaktigt. Framför allt måste vi lära oss från den biologiska grundforskningen att en exponentiell tillväxt aldrig kan fortsätta över längre tid."


Dessa citat kommer från professor Carl Olof Tamm vid Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för ekologi och miljövård för 30 år sedan. Den finns publicerad i skriften "Högmekaniserat skogsbruk och ekologiska principer - kan de förenas?"
För 30 år sedan framfördes dessa visdomsord från den främste forskaren inom skogsbiologisk forskning på den tiden.
När vi nu 30 år senare, ser effekterna av detta skogsbruk är det skrämmande att hans ord fortfarande är högaktuellt.