Habitatdirektivet och fågeldirektivet

 

Tjädern är upptagen i EU:s fågeldirektiv som skyddsvärd art,
liksom dess fortplantningsområde som kräver att dessa skyddas.
Fågeldirektivets allmänna syfte är att för vissa fågelstammar (bland annat tjädern)
uppnå och bevara en nivå som uppfyller de ekologiska, vetenskapliga och kulturella kraven.
 

4 § Artskyddsförordningen beskriver att det är i fråga om vilda fåglar bland annat förbjudet att avsiktligt störa djur,
särskilt under djurens  parnings -, uppfödnings -, övervintrings och flyttningsperiod
samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser (tjäderspelplatser).
                                                                               

Enligt 2 kapitlet 3§ Miljöbalken gäller även försiktighetsprincipen som slagits fast av EG-rätten om att redan risken för störning,
skada eller olägenhet innebär krav på åtgärd.

"Försiktighetsprincipen gäller utöver miljöskydd även för människors, djurs och växters hälsa.
               

Du kan läsa mer om detta genom att ta del av innehållet i publikationen
"Handbok för artskyddsförordningen Del 1, 2009: 2"
Handboken är till för att beskriva hur den svenska lagstiftningen, främst artskyddsförordningen,
bör tillämpas i praktiken då det gäller skyddet för enskilda arter.
Den kan beställas från Naturvårdsverket tel 08-50593340 eller laddas ner från nätet.

Vill du veta mer om hur tjädern har stärkts i lagstiftningen, beställ då beslutet från Länsstyrelsen Västra Götalands Län Tel 031-6050 00 ( växel)
Diarienummer
403-114446-2008
403-114454-2008
403-114457-2008