Stora Enso bryter löften

Brutna löften och överenskommelser.

Markägaren Stora Ensos reservat för tjäder. 

1967 uppmärksammade en naturfilmare från Västerdalarna dåvarande skogsbolaget Stora på att en 
tjäderlekplats med över tio tuppar fanns i ett område som var aktuellt för en avverkning. 
Trots detta avverkades lekplatsen några år senare. 
En liten rest på några hektar av den ursprungliga gamla tallskogen sparades dock till tjädrarna som ett 
internt reservat i kanten av lekens centrum. 
Senare har inventeringar visat att de 25-30 åriga ungskogarna som nu breder ut sig över tjädrarnas tidigare 
hemområde helt saknar tjäderförekomst. 
Reservatet skulle därför kunna vara en räddningsplanka för kanske en tupp och någon enstaka höna om det 
sparades för framtiden.
Men den möjligheten saboterade markägaren Stora Enso/Bergvik Skog vintern 2010.
Hela det tidigare sparade reservatet för tjädern skövlades.
Foto: Göran Rönning De vänstra bilderna fotograferade undertecknad på det sparade reservatet 26 juni 2008 och den högra dokumenterades av undertecknad den 31 mars 2011. Reservatet är då avverkat. I angränsande område har en gammal tallskog blivit kvar från tidigare avverkningar på trakten, sannolikt beroende på att den med sin svårtillgängliga terräng inte varit lönsam att avverka. Storblockiga och steniga markförhållanden omväxlande med myrmarker har gjort att Stora Enso tidigare nog inte ansett det vara lönsamt att avverka detta. Inventeringar den 28 april 2009 visade att tallåsens steniga terräng hyser en enda tjädertupp och en höna. Det är alltså numera fråga om ett mycket begränsat spel, ett s k solitärspel. Detta är den sista naturskogen som finns kvar på trakten och därmed också den sista utposten för en tynande tjäderstam. Vårvintern 2011 markeras hela området upp med avverkningsband från Stora Enso. Nu tar man det sista av det sista som finns kvar. Omkringliggande marker, kvadratkilometerstora, består idag av kalhyggen, stenskravel, ungskogar, skogsbilvägar, djupa vattendränkta hjulspår av skogsmaskiner och radikala markberedningar - kort sagt ett skövlat landskap. För vidare information och synintryck: Besök och se med egna ögon det skövlade landskapet! Åk vägen mellan Dala-Järna och Leksand i nedre Västerdalarna. Du kommer att tro att du hamnat i en krigszon. PS. Lyssna gärna på det avslöjande radioprogrammet Kaliber i P1 från den 1 maj 2011