Tjäderns liv i bilder
Foto: Svante Joelsson


De första spåren av spelande tjäder visar sig som spår i snön.

Tjädertuppen lämnar oftast spelplatsen till fots.
Bakspåra så finner du oftast lekens centrum.

"The Boss", som är störst vackrast och bäst,
samlar alla hönor omkring sig för att sprida sina gener som ju är de bästa i trakten.

Naturskogsliknande hällmarkstallskog ...

... klassisk tjäderbiotop ...

... ā la Bruno Liljefors

Hönan träffar sin gemål i stort sett bara i samband med parningen under den s k hönveckan.

Hönans betande av tuvull.
Med sitt höga näringsvärde är den en viktig föda för hönsfåglarna före äggläggningen
 
Tuvull.
I sumpskogen och myrmarkerna växer Tuvullet, vars gråa knopp/ axen av energirika ämnen som är av fundamental betydelse för tjäderhönan strax före äggläggningen. Forskningsresultat från bl. a Norge visar att den bästa näringsresursen för en höna i hela värp och ruvningstiden , när hon är bunden till redet, skall bestå av förstklassiga biotoptyper med olika fenologi. Tuvullet, den första vegeterande plantan på våren, som tidigt tränger upp genom det smältande snötäcket innehåller stora mängder av kalcium och fosfor. Näringsämnen som är viktiga för produktion av ägg.
Tuvullet påverkas negativt av dikningsverksamheter som skogsbruket bedriver
(Angelstam 1988)
Preferensen för äldre sumpskogar hos tjäderhönan under tiden 26 april – 5 maj, alltså tiden omedelbart före äggläggningen, var statistiskt säker.
 
Tjädertallar
Dessa s k tjädertallar får ett speciellt utseende eftersom dessa utnyttjas så frekvent av generationer av tjädertuppar, inte bara som betträd utan också för övernattning av båda könen
eller i "natt-träd" i omedelbar närhet av betträden. Dessa tjädertallar innehåller högre kväveinehåll och ett lägre kalciuminnehåll i barren än motsvarande tallar som inte är betträd, har analyser av barren visat.

Under parningen trycker tuppen ner hönan och tar ett grepp i hönans nackfjädrar, som ofta lossnar.
Hittar man sådana kan man lokalisera lekens centrum.

Balning hos hönsfåglar är viktig för skötseln av fjäderdräkten.

Här har tjädertuppen balat ...

... och här har hönan med sina kycklingar balat

Tjäderns enkla rede
 

Tallbarr är en viktig näringsresurs.